Aydınlatma Metni

ÖZEL NİV GÖZ MERKEZİ

SAYBE ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren kanunun amacı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca, SAYBE ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – ÖZEL NİV GÖZ MERKEZİ “NİV GÖZ” tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere  www.nivgoz.com adresinde yer alan SAYBE ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – ÖZEL NİV GÖZ MERKEZİ’ nin, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişilebilmektedir.

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olacak şekilde sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; NİV GÖZ tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim ve kayıt formunun alınması amaçlarıyla ve NİV GÖZ faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, NİV GÖZ tarafından bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

NİV GÖZ tarafından kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, NİV GÖZ’ün hissedarları, iş ortakları, özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü ve her türlü yargı makamı ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanunda belirtilen şartlara uygun şekilde paylaşılabilecektir veya bu kapsamda yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması sürecinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, NİV GÖZ tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, görsel, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda NİV GÖZ’ ün akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

NİV GÖZ, kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda NİV GÖZ’ ün akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için gerektiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, NİV GÖZ, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

NİV GÖZ,

 

  • kişisel verilerin ve kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
  • kişisel verilere ve kişisel sağlık verilerine hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
  • kişisel verilerin ve kişisel sağlık verilerinin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

 

NİV GÖZ elde ettiği kişisel verileri ve kişisel sağlık verilerini işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

  1. Kişisel veri ve kişisel sağlık verisi işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri ve kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerin ve kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. 6698 sayılı Kanun, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden birisi ile de yapmanız gerekmektedir;

 

  BAŞVURU YÖNTEMİ  

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1.Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla  

Sümer Mah. 69023 Sok. No:2/A Seyhan/ADANA

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile nivgozmerkezi@hs01.kep.tr

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3.Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle info@nivgoz.com

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4.Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/eimza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  

info@nivgoz.com

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.nivgoz.com adresinde yer alan NİV GÖZ’ e ait, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle ya da yukarıda sayılan yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, NİV GÖZ’ün Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise NİV GÖZ, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler

NİVGÖZ, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info e-posta adresimize, 0(322) 227 7272 nolu telefon numarası ile çağrı merkezlerimize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla

ÖZEL NİV GÖZ MERKEZİ

SAYBE ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.